موارد استفاده بنر

امروزه از بنر به عنوان یکی از راهکارهای اصلی تبلیغ یاد میشود که البته با وجود محدودیت هایی که دارد، آن را به عنوان یک رقیب برای دیگر ابزار های تبلیغ و ارائه پیام میتوان شناخت که میشود در مکان های اداری، مذهبی،  مشاغل، و … از آن استفاده نمود.